Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” е за малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, извършили противообществени прояви от цялата страна. Разположено е на два километра от гр. Ракитово  сред вековна борова гора. То е само за момчета. Създадено е през 1953 година като “училище за морално застрашени деца”.  През годините се е наричало и Трудово-възпитателно училище”Максим Горки”. Сегашното си име носи на Ангел Узунов/1928-1999/, който работи в училището от самото му откриване. Своя богат педагогически опит в работата с “трудните деца” той отрази блестящо в книгите си “Живот без междучасие” и “Самораслеци – деца наши”, които служат като учебници за студентите по педагогика.

  В момента в училището се обучават и възпитават около 80 деца от цялата страна.  Обучението е от първи до дванайсти клас. Провежда се както колективна, така и индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и непълнолетните. В работилниците по трудово обучение децата придобиват умения по дървообработване и металообработване.

        Корекционно-възпитателния и учебният процес  във ВУИ “Ангел  Узунов” гр. Ракитово са насочени към:

·        Подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на общочовешките ценности и култура в положително отношение към труда, придобиване на социални умения за интегриране в обществото:

·        Възпитаване на учениците в уважение към законите, в толерантност и зачитане на правата на другите, тяхната култура, език и религия, в родолюбие:

·        Придобиване на степен на образование.

          Настаняването става с решение на съда. Разпределянето на малоленти и непълнолетни в  училището  се определя от МОН . За настаняването и разпределянето на учениците в училището към МОН се формира комисия в състав: педагог, психолог, лекар, юрист, експерт от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Комисията се назначава със заповед на министъра на образованието и науката.

           Пространството във   Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов”  е устроено за живеене на настанените в тях малолетни и непълнолетни в малки самостоятелни интернатни групи.

            Пространството на всяка интернатна група включва спални с по две до четири легла, санитарен възел и баня, помещения за учебна работа, за отдих, за документация и работа на училищните комисии и екипи.

            Всички битови дейности, отнасящи се до храненето, хигиената на помещенията и хигиената на тялото, се организират в пространството на групата.  Целта е условията за децата да бъдат приближени до семейните.

           Корекционно-възпитателната дейност във възпитателното училище-интернат се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата.  Групите във ВУИ се формират по възрастов признак и по интереси въз основа на предложение на екипа за психолого-педагогическа оценка до директора на училището . Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа. Програмата  се обсъжда и приема на среща на груповите възпитатели и екипа за психолого-педагогическа оценка и се утвърждава от директора на училището. Програмата се допълва и актуализира периодично с цел повишаване на ефективността на планираните дейности.

            Корекционно-възпитателната дейност се провежда индивидуално с всеки ученик и в рамките на групата. Съдържанието на корекционно-възпитателния процес и конкретните дейности за всяка група се определят в програма за възпитателната работа.

            Във ВУИ «Ангел Узунов» гр. Ракитово са създадени вътрешни правила за живот на принципа на договарянето. Ученици и учители договориха правилата, които са длъжни да спазват.

            Максималният престой във възпитателно училище-интернат не може да бъде повече от 3 години.

            През повече от половинвековното си съществуване вратите на възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов” гр. Ракитово са прекрачили над 2000 ученици, повечето от които впоследствие са добре реализирали се граждани на страната.

             В училището са работили изтъкнати педагози като Ангел Узунов, Милош Зяпков, Славейко Врабчев  и др.  В момента работят 33 педагози, които не жалят сили за да помогнат на децата в името на тяхното добро.

             Базата на училището е голяма с дванадесет сгради, като включва училищна сграда с физкултурен салон, общежитие, столова, работилници, физкултурна площадка, зали за тенис на маса, музей, библиотека, зала за провеждане на групови занимания   на психолога и др..

              Възпитателно училище-интернат “Ангел Узунов” гр. Ракитово е едно от водещите в работата си в системата на ВУИ. Успешно работи с не правителствени организации като Фондация "Фонд за превенция на  престъпността-ИГ А", Фондация “Кеър-Интернейшънъл” България, ФИЦЕ-България и др . За обмяна на опит бе посетено от директора на училище Глен Миллс- Холандия- едно от водещите в цял свят за работа с трудни деца. Ценна беше обмяната на опит за да се види къде сме ние

 

Времето в Ракитово

Partly Cloudy

8°C

Ракитово

Partly Cloudy

Humidity: 57%

Wind: 33.8 km/h

  • 24 Mar 2016

    Partly Cloudy 11°C 5°C

  • 25 Mar 2016

    PM Showers 11°C 2°C