Проект на сдружение „Соушъл Мениджмънт България“, финансиран от програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (със съфинансиране от Европейски съюз), се реализира във ВУИ „Ангел Узунов“ от 15.09.2023 г. Той е с продължителност от 12 месеца и носи наименованието „Комплексни интегрирани социално - здравни услуги за деца“ (номер BG05SFPR002-2.003-0078-C01). Процедурата, по която се реализира, е „Бъдеще за децата“ (код BG05SFPR002-2.003), а приоритетната му ос е „Социално включване и равни възможности“.

Проектът обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, както и други видове консултативна подкрепа с цел намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 80 деца в нужда и техните семейства.

Сред най-атрактивните за децата и младежите занимания са тренировките в шест вида спорт – футбол, баскетбол, бадминтон, фитнес, народни танци и тенис на маса.

Проектните дейности включват още много превантивни и подкрепящи услуги за участниците, включително и занимания с изкуство, които целят да намалят агресивното поведение на децата.

 

ПРОЕКТ : BG05M2OP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Бенефициент -  Министерство на образованието и науката

ОБЩА СТОЙНОСТ: 109 562 541,93 лв.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфи-нансирана от Европейския съюз чрез Европейските струк-турни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от криза-та, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготов-ка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU)

Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образова-телния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образо-ванието, да се противодейства на риска от отпадане в си-туация на обучение от разстояние.

НАЧАЛО: 12.02.2021 г. КРАЙ: 31.12.2023 г.

www.eufunds.bg

Времето в Ракитово

Partly Cloudy

8°C

Ракитово

Partly Cloudy

Humidity: 57%

Wind: 33.8 km/h

  • 24 Mar 2016

    Partly Cloudy 11°C 5°C

  • 25 Mar 2016

    PM Showers 11°C 2°C